Aktuality

Zosnul Jeho Preosvietenos? vladyka Tichon, bývalý biskup komár?anský


So zármutkom a zárove? nádejou vo vzkriesenie a ve?ný život sme prijali správu o zosnutí Jeho Preosvietenosti Tichona, bývalého biskupa komár?anského. Týmto vás chceme poprosi? o modlitby za jeho nesmrte?nú dušu.

Pohrebné obrady sa uskuto?nili vo štvrtok 6. júla 2017 o 6.00 h v Katedrálnom chráme svätého Títa v Heraklione, hlavnom meste ostrova Kréta.

Ví?naja jemú pámja?!

 

 

 

NEKROLÓG

Jeho Preosvietenos? Tichon, biskup komár?anský, (ob?ianskym menom Tibor Hollósy), sa narodil 9. januára 1948 v ma?arskej ?asti Novohradu v dedine Bocsárlapujtô (Bo?arlapujte). Vyrastal v zmiešanom (Srbmi, Nemcami, Slovákmi obývanom) národnostnom prostredí v okolí Budapešti.

Po skon?ení strednej školy v Budapeštianskom slovenskom gymnáziu, kde maturoval v roku 1966, študoval na Ekonomickej univerzite v Budapešti, ktorú ukon?il v roku 1971 ako promovaný ekonóm v odbore dopravy. Od roku 1971 pracoval v rôznych funkciách ako ekonóm Ma?arských štátnych železníc v Budapešti.

Po roku 1985 sa hlbšie zoznámil s pravoslávím, ktoré spoznal už v detstve. Zanechal civilný život a vstúpil do Pravoslávnej cirkvi. H?adal možnosti sta? sa pravoslávnym mníchom. Po otvorení ma?arských hraníc a umožnení vo?ného pohybu ob?anov Ma?arska odišiel na Západ, kde v rokoch 1990 - 1993 plnil mníšsky noviciát, najprv v talianskom pravoslávnom Monastieri sv. Nektária (Collalto), neskôr v NSR v Monastieri Sv. Trojice (Buchhagen) a v Po?sku v Monastieri sv. Onufria (Jableczna).

V roku 1991 za?al študova? pravoslávnu teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukon?il v roku 1998.

Mníšsky postrih prijal 3. apríla 1993 v Monastieri sv. Onufria v Jablecznej, kde toho istého roku bol rukopoložený za diakona (4. apríla) a k?aza (7. júla).

Koncom roku 1993 ako jeromonach prišiel na Slovensko a pôsobil ako duchovný a západoslovenský arcidekan v PCO v Bratislave s filiálnymi cirkevnými obcami v Komárne, Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Holi?i, Brezovej pod Bradlom, Topo??anoch a v Novej Bani.

V roku 1999 Pravoslávna prešovská eparchia v Prešove otvorila Monastier položenia rúcha Presvätej Bohorodi?ky v Komárne, kde bol o. Tichon ustanovený za igumena monastiera. Zárove? bol aj duchovným správcom PCO v Komárne a v Trnave.

Svojou duchovenskou službou sa o. Tichon v Západoslovenskom regióne zapísal ako obetavý dušpastier, schopný organizátor a ?lovek majúci hlboké porozumenie pre pastoráciu s rôznymi národnos?ami, v ?om mu napomáhajú aj jeho jazykové schopnosti.

D?a 7. apríla 2006 bola o. igumenovi Tichonovi na sv. liturgii udelená hodnos? archimandritu a v ten istý de? v Katedrálnom chráme v Prešove bolo jeho nare?enije - menovanie za biskupa komár?anského a pomocného biskupa pre správu prešovskej eparchie. D?a 8. apríla 2006 bol archimandrita Tichon vysvätený na biskupa komár?anského a pomocného biskupa pre správu prešovskej eparchie vysokopreosvietenými biskupmi - Kryštofom, arcibiskupom pražským a ?eských krajín, Jánom, arcibiskupom prešovským a Slovenska, a Simeonom, arcibiskupom olomoucko-brnenským.

K 1. 2. 2013 vladyka Tichon požiadal o uvo?nenie do dôchodku.

Zdroj: Tla?ové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove