Aktuality

Nová pravoslávna kniha “Nesvatí Svatí“


„Nesvätí svätí" patrí medzi najlepšie duchovné knihy dnešných dní. Pozostáva z krátkych autobiografických statí z každodenného života mníchov jediného monastiera v bývalom Sovietskom zväze, ktorý nikdy nebol uzavretý - Pskovsko - Pe?erského monastiera.

Kniha hovorí o každodennom boji nie len mníchov, ale aj laikov na poli duchovnom, ale aj svetskom v oblasti udržania a záchrany monastiera v rokoch tvrdého socializmu. Okrem toho kniha opisuje fragmenty zo života starcov, unikátnych ?udí, ktorých monastier chránil ako svoj najvä?ší poklad. Tak sa stalo, že v tomto malom provin?nom monastieri sa zachránilo ruské star?estvo.

Odporú?ame všetkým, ktorý sa chcú bližšie oboznámi? s duchovnos?ou ruských monastierov a dozvedie? sa viac o ve?kej duchovnej sile ruského ?loveka, ktorého nepokorila ani mohutná sila ateistického Sovietskeho zväzu.

Bola preložená z ruského orginálu a celkový po?et výtla?kov v ruštine presiahol 2 milióny kusov. Okrem toho vyšla kniha v angli?tine, francúžštine, talian?ine, po?štine, srb?tine, gré?tine a fínštine. Teraz je kniha dostupná aj u nás, ke?že vyšla v ?eskom preklade.

Kniha sa dá objedna? na: http://www.duchovne-knihy.sk