Aktuality

Pozvánka na pútnícký letecký zájazd do Grécka - 25.5. - 1.6.2018.


PCO Bratislava, PCO Topo??any organizuje pútnický zájazd - Putovanie po sv. miestach a pamiatkach Grécka. Pútnický zájazd sa uskuto?ní v termíne od 25.mája 2018 do 1.júna 2018. V rámci programu navštívime monastiere, hrob sv.Paisija, chrámy a pamätihodnosti byzantskej kultúry Grécka. Sprevádza? bude o. Ján Zozu?ak, za ú?asti o. Jozefa Haver?áka.Predpokladaný program pútnického zájazdu:

1. de? zájazdu
Odlet z letiska Bratislava (Budapeš?). Po prílete do Tessaloník (Solún) transfer autobusom do strediska Metamorfosi v oblasti Chalkidík. Ubytovanie v hoteli.

2.de? zájazdu
Ra?ajky. Odchod do Ouranoupolisu (v preklade „Nebeské mesto") s množstvom pies?itých pláží a gréckych taverien, ktorého symbolom je byzantská veža Prosphorion. Mesto je vstupnou bránou na Svätú Horu Atos. Okružná plavba pozd?ž pobrežia autonómnej mníšskej republiky s množstvom monastierov (kláštorov). Po návrate na pevninu návrat do hotela. Individuálny program, možnos? kúpania sa v mori.

3.de? zájazdu
Po ra?ajkách odchod do mesta Veria. Návšteva monastiera svätého Arsénia Kappadockého. Fakultatívne možnos? ú?asti na pravoslávnej svätej liturgii. Návrat do hotela, individuálne vo?no na obed. V popolud?ajších hodinách odchod do Ormýlie. Návšteva ženského monastiera, ktorý spadá pod jurisdikciu mužského monastiera Simonopetra na Svätej Hore Atos. Pokra?ovanie v ceste do Souroti. Návšteva monastiera svätého Jána Teológa, ktorý založil svätý Paisij Svätohorský v roku 1972. Starec Paisij zomrel v roku 1994 a je pochovaný v tomto monastieri. K jeho hrobu prichádzajú tisíce veriacich, aby si ho uctili. Pokra?ovanie v ceste do Verie. Po príchode ubytovanie.

4.de? zájazdu
Ra?ajky. Prehliadka mesta Veria. Pešia prechádzka k oltáru apoštola Pavla, kde kázal Evanjelium obyvate?om Verie. Židovská štvr? Barbouta, byzantské chrámy. Po prehliadke odchod na horu Pieria s monastierom svätého Jána Krstite?a. Vo?ný ?as. Po obede pokra?ovanie v ceste do Kalambaky, mesta v oblasti Meteor. Po príchode a krátkej prestávke v hoteli volite?ná prechádzka (cca 3km) v Kastraki medzi jasky?ami a skýtmi (sv. Nikolaj Anapafsas, sv. Juraj Mandilas, sv. Gregor a skýt sv. Antona). Návrat do hotela.

5.de? zájazdu
Ra?ajky. Prehliadka ženského monastiera svätého Štefana a monastiera Svätej Trojice, do ktorého sa dostanete cez schodisko vytesané v skale (pozn.: cesta spä? je volite?ná, 45 minút pešou túrou alebo 15 minút autobusom do mesta). Individuálne vo?no na obed. Odchod do Vitoumasu. Návšteva monastiera na hore Koziakas, najstarší zachovaný chrám s jasky?ou, kedysi miesta života prvých askétov pred jeho založením. Možnos? ú?asti na ve?ernej bohoslužbe. Návrat do Kalambaky.

6.de? zájazdu
Po ra?ajkách odchod na Meteory, návšteva najvä?šieho monastiera Ve?ká Meteora, založeného Atanázom Meteoritským. Pokra?ovanie v ceste do Kastorie postavenej okolo jazera Orestia. Ubytovanie. Po obede prehliadka chrámu Mavriotissa s nádhernými freskami a Dra?ej jaskyne. Individuálne vo?no.

7.de? zájazdu
Ra?ajky. Návšteva najvýznamnejších byzantských chrámov v Kastorii a Múzea ?udovej kultúry. V popolud?ajších hodinách odchod do Dispilio s návštevou neolitickej osady na brehu jazera. Pokra?ovanie v ceste do Melissotopu, prehliadka monastiera Nezištných svätých. Návrat do Kastorie, individuálne vo?no.

8.de? zájazdu
Ra?ajky. Odchod do Verie. Po ceste krátka zastávka v múzeu vo Vergine, jej krá?ovských hrobov a klenotov. Obed. Následne odchod do Tessaloník. Prehliadka chrámu svätého Dimitria Solúnskeho a jeho ostatkov. Presun na letisko a odlet do Bratislavy (Budapešti).

Organiza?né pokyny:

Ak sa chcete zájazdu zú?astni? prosíme o realizáciu nasledovných krokov:

1. Oznámte svoj záujem na mail: zozulak.jan@gmail.com, uve?te po?et osôb a ich mená.
2. Zakúpte si spätnú letenky na termín zájazdu pod?a odletového letiska (Bratislava / Budapeš? / Viede?) - ceny spätnej letenky sa pohybujú od 80 Eur (Ryanair z Bratislavy), avšak cena v ?ase bude neustále rás? preto si letenku zakúpte ?o najskôr.
3. Po zakúpení letenky nahláste požiadavky na zarezervovanie ubytovania - predpokladaná cena 220 Eur / osobu a pobyt - platba pri rezervácii. (ú?et: IBAN: SK4311000000002617062155)
4. Pod?a po?tu zú?astnených osôb bude stanovená cena dopravy (autobus, sprievodca, vodi?, palivo), ktorá sa bude pohybova? medzi 100 - 200 Eur.