Aktuality

Novým arcibiskupom prešovským a Slovenska je Rastislav


Vladyka Rastislav, nový arcibiskup prešovský a Slovenska, prijal biskupské svätenie v katedrále sv. Alexandra Nevského v nede?u 18. novembra 2012.

Jeho svätite?om bol metropolita Kryštof, predseda Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi ?eských krajín a Slovenska, spolu s arcibiskupom Jurajom a biskupom Jáchymom. Biskupskej chirotónie sa zú?astnili aj významní archijerejovia zo zahrani?ia. Vladyka Feodor, arcibiskup užhorodsko-užhorodský, z Moskovského patriarchátu, vladyka Porfyrij, biskup jágerský, zo srbského patriarchátu a vladyka Pajsij, biskup gorlický z Po?skej metropolie. Na archijerejskej chirotónii boli tiež prítomní zástupcovia zo všetkých ?eských eparchií na ?ele s meter. prot. ThDr. Jaroslavom Šuvarským, Ph.D., ktorý zahajoval svätú liturgiu; pravoslávne duchovenstvo a množstvo veriacich.

Zo slovenskej politickej reprezentácie prišiel do Prešova na vysviacku pán Ján Fige?, podpredseda Národnej rady Slovenska, predseda KDH, ktorý novému prešovskému arcibiskupovi zablahoželal a vyjadril nádej, že sa s jeho intronizáciou otvorí nová tvorivá a požehnaná stránka dejín pravoslávia na Slovensku. Podobne hovoril aj riadite? pre veci cirkevné Ministerstva kultúry Slovenska pán Ján Juran, ktorý pre?ítal pozdrav minstra kultúry Slovenského republiky pána Marka Ma?ari?a.

Samotný arcibiskup Rastislav uviedol, že na tento post nastupuje predovšetkým s pocitom ve?kej zodpovednosti. V príhovore veriacim povedal, že s pomocou Isusa Christa možno zvládnu? všetko napriek tomu, že sa to pre ?udí zdá by? neriešite?né. Dodal, že si uvedomuje všetky problémy a zložitos? momentálnej situácie cirkevného a spolo?enského života, a preto dúfa, že sa mu dostane pomoci Božej i samotných veriacich.

Archijerejské žezlo odovzdal arcibiskupovi Rastislavovi na konci bohoslužieb metropolita Kryštof ve?mi pekne a v slovenskom jazyku s týmito slovami: "Vaša Vysokopreosvietenos? Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, vkladám Vám do rúk arcipastierske žezlo, aby ste ako dobrý pastier viedol Vám zverené duchovenstvo a Boží ?ud cestou spásy do Božieho krá?ovstva. Je to žezlo historické, ktoré pred Vami nosili vynikajúci archijerejovia: vladykovia Alexij, Dorotej, Nikolaj a Ján. Ste piatym archijerejom, ktorý bol zvolený a ustanovený na Prešovskú katedru, ktorá má hlboké dejinné zakotvenie. Pôvodne to bola eparchia užhorodsko-prešovská, ktorá mala za úlohu duchovne sa stara? o veriacich rusínskej národnosti. Dodnes poznáme pojmy ako Podkarpatská Rus a Prešovská Rus. Toto archijerejské žezlo k Vám prichádza po tento rok zosnulom v blahej pamäti vladykovi Jánovi. Vladyka Ján sa ujal s príslove?nou jemu zodpovednos?ou zverenej úlohy. Robil tak s láskou v duchu pravdy a spravodlivosti. Boril priehrady, ktoré vznikli v ?udských srdciach, a budoval mosty tam, kde bola divoká voda nedôvery, nepochopenia a zlej vôle. Vo Vašej vo?be vidíme jasne Božiu prozrete?nos?. Vaše meno bolo vybrané z troch rôznych mien. Pán Boh tak rozhodol, aby nový prešovský arcibiskup a najvyšší predstavite? Slovenska bol práve vladyka Rastislav, ktorý nesie meno knieža?a Rastislava, ktorý podobne ako sv. Konštantín Ve?ký alebo sv. Vladimír, položil základy ve?komoravskej pravoslávnej cirkvi. Meno Rastislav je identické s menom Rastko (Krescenc), ?o znamená "rast", alebo "da? rast". Svätý Rastislav dal vyrás? slovanskému kres?anstvu a je v širšom zmysle zakladate?om všetkých slovanských pravoslávnych cirkví. Veríme, že sa budete podoba? tomu, ktorého meno nosíte a dáte duchovný rast svojej prešovskej pastve. Podobne ako Vaši predchodcovia si získate aj napriek svojej mladosti autoritu a úctu, ako v cirkevných kruhoch, tak aj u predstavite?ov slovenskej štátnej správy. Pravoslávne eparchie na Slovensku patrili od založenia našej autokefálnej cirkvi k najpo?etnejším a zárove? najdôležitejším jej ?astiam. Z toho dôvodu bola v Prešove založená aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá je dnes sú?as?ou Prešovskej univerzity. Kánonický dozor má nad ?ou od jej založenia prešovský archijerej. ?alej sa vo svojom príhovore metropolita Kryštof spomenul aj Bratislavu:
Máme nádej, že s Vašou osobou ?aká cirkev na Slovensku požehnané obdobie, v ktorom bude vládnu? úcta a láska medzi duchovnými navzájom i medzi veriacimi a duchovnými. Pastierska a misijná služba Cirkvi bude vidite?ná nielen na východe Slovenska, ale bude zrete?ná aj v novo ustanovených cirkevných obciach v západoslovenských krajoch na ?ele s Bratislavou. Tešíme sa, že ?oskoro vysvetíte nový pravoslávny chrám v Bratislave, ktorý bude duchovným prístavom a úto?iskom pre všetkých pravoslávnych obyvate?ov hlavného mesta Slovenska. Nech Vám Pán žehná vo Vašom zodpovednom poslaní pre blaho Vám zvereného Božieho ?udu, národu i Slovenského štátu."

Prvé archijerejské požehnanie po duchovnej homílii udelil vladyka Rastislav ve?kému množstvu prítomných pravoslávnych bratov a sestier. Novému prešovskému arcibiskupovi gratulovali prítomní hostia duchovní i veriaci nielen v katedrálnom chráme, ale aj na spolo?nom obede. Pochvalu a uznanie za vzornú a starostlivú prípravu svätenia vladyku Rastislava si zaslúži vedenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v ?ele s o riadite?om Mitr. prot. doc. Mgr. Alexandrom CAPOM, CSc. a o Mitr. prot. Mgr. Michalovi Švajkovi, predstavenému prešovskej katedrály a tajomníkovi UER, aj ?alším ich spolupracovníkom. Prekrásne spieval pri bohoslužbách aj pri obede katedrálny spevácky zbor, krojované spevá?ky z obce Jarabina a spevácky zbor z Medzilaboriec.

V zmysle Ústavy Pravoslávnej cirkvi v ?eských krajinách a na Slovensku bude vykonáva? prešovský biskup službu arcibiskupa - predsedu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a štatutára Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.